ضرب المثل های ترکی همدان

یازار : همدانلی

+0 بگن
همدانین تورک مثل لری 


http://www.tanvir.ir/files/fa/news/1392/8/23/35378_407.jpeg

ضرب المثل های زیر در جای جای استان همدان بر زبان مردم جاری است وبنده تمام اینها را در گفتگوهای مردم هر روزه میشنوم. واین جای خوشحالی دارد و ما باید با کاربرد هرچه بیشتر این ضرب المثلها و موارد مشابه به قوت و ماندگاری زبان شیرین و قانونمند ترکی در استانمان کمک کنیم.


همدان اوزاق کرتیسی یوخون.
 • ترجمه: همدان دوره ولی کرتش نزدیکه.
 • یعنی : این گوی و این میدان.

هارا ایشیقدی دیب پاجا .
 • ترجمه: کجا روشنه روزنه آخری.
 • یعنی : وقتی از کسی انتظار نمی رود کاری را انجام دهد این جمله را میگویند.

سن بیر ییب ایچمیش ،من بیر اورگی گچمیش.

 • ترجمه: تو یه آدم سیر و سر حال و من یه آدم گرسنه و بی حال.
 • یعنی: نمونه فارسی: بابا تو هم دلت خوشه ها.

سورا دمیی آیو گلدی قورد گددی.

 • ترجمه :بعدا نگی خرس آمد، گرگ رفت.
 • یعنی : برای تاکید است، یعنی بعدا نگی اینطور شد، اونطور شد.

گمی ده اوتوروب گمی چینن داعوا الیری.
 • ترجمه: داخل کشتی نشسته و داره با کشتیبان دعوا میکنه.
 • یعنی : کنایه از قدر نشناسی .

گؤوندیگیم داغلارا ، قار دوشدو قار دوشدو.
 • ترجمه: به کوههایی که می بالیدم، برف اومد.
 • یعنی:  کسانی که به آنها افتخار میکردم کاری برایم نکردند.

آج تووق یوخودا داری گورر.
 • ترجمه: مرغ گرسنه تو خواب ارزن میبینه.
 • یعنی : خیال خام کردن، شتر در خواب بیند پنبه دانه
 
قانشارا دوشورم دییللر بیج، دالا قالورام دییللر گیج .
 • ترجمه: جلو می افتم می گویند حرامزاده، عقب می مانم میگویند گیج و دست و پا چلفتی.
 • یعنی: هر کاری میکنم بهانه می آورند و نمی پسندند.


آچار سؤزلر : ترکی, آتالار سوزو, ضرب المثل ترکی, ترکی همدان,